ธรรมชาติ

ภาษาอังกฤษ


n nature
คำที่เกี่ยวข้อง: natural , creation
ตัวอย่างประโยค: เราต้องช่วยกันรักษาธรรมชาติไว้

คำที่มี "ธรรมชาติ" ในคำ


ธรรมชาตินิยม n naturalism

ธรรมชาติมนุษย์ n human nature
คำอธิบาย: ลักษณะที่แท้จริงและดั้งเดิมของมนุษย์

เหนือธรรมชาติ adj supernatural
คำอธิบาย: ที่แปลกไปจากหลักเหตุผลตามธรรมชาติที่ควรจะเป็น
คำตรงข้าม: ตามธรรมชาติ
ตัวอย่างประโยค: ตอนนี้ภาพยนตร์แนวเหนือธรรมชาติกำลังได้รับความนิยมจากผู้ชมอย่างสูง

ภาษาธรรมชาติ n natural language
คำอธิบาย: ภาษาที่มนุษย์ใช้ในการสื่อสาร
ตัวอย่างประโยค: ภาษาธรรมชาติในแต่ละภาษาจะมีลักษณะเฉพาะตัวของตนเอง

ปรากฏการณ์ธรรมชาติ n natural phenomenon
คำอธิบาย: สิ่งที่เกิดมีขึ้นเองตามธรรมชาติ
ตัวอย่างประโยค: สุริยุปราคาเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก

ผิดธรรมชาติ adj unnatural
คำอธิบาย: ที่แปลกไปจากธรรมดาที่ควรจะเป็น
ความหมายเหมือนกับ: ผิดธรรมดา
ตัวอย่างประโยค: เรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องผิดธรรมชาติเกินกว่าที่ผมจะเข้าใจ

ผิดธรรมชาติ adv unnaturally
คำอธิบาย: อย่างแปลกไปจากธรรมดาที่ควรจะเป็น
ความหมายเหมือนกับ: ผิดธรรมดา
ตัวอย่างประโยค: ดาราคนนี้แสดงผิดธรรมชาติของคนที่กำลังเสียใจ เพราะหน้าตาและน้ำเสียงดูราบเรียบเกินไป

ภัยธรรมชาติ n natural disaster
คำอธิบาย: ภัยอันเกิดตามธรรมชาติเอง
ตัวอย่างประโยค: ภาคใต้ประสบกับภัยธรรมชาติอย่างรุนแรงกว่าทุกครั้ง

ปุ๋ยธรรมชาติ n natural fertilizer
ความหมายเหมือนกับ: ปุ๋ยอินทรีย์
ตัวอย่างประโยค: ้ชาวนาใช้ปุ๋ยธรรมชาติแทนปุ๋ยเคมีเพื่อรักษาสภาพแวดล้อม

เป็นธรรมชาติ v has the natural manner
ตัวอย่างประโยค: ท่าทางของเด็กๆ แต่ละคนเป็นธรรมชาติมาก

เป็นธรรมชาติ adv naturally
คำอธิบาย: ไม่ได้แสร้งทำ

วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ n natural science
คำอธิบาย: วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ตามธรรมชาติรอบตัวเรา
ตัวอย่างประโยค: วิทยาศาสตร์ธรรมชาติและสังคมศาสตร์พยายามศึกษาภาพรวมของมนุษย์

อำนาจเหนือธรรมชาติ n supernatural power
ความหมายเหมือนกับ: พลังเหนือธรรมชาติ
ตัวอย่างประโยค: มนุษย์นีแอนเดอธัลเป็นมนุษย์พวกแรกที่มีความเชื่อในอำนาจเหนือธรรมชาติ

โดยธรรมชาติ adv naturally
ตัวอย่างประโยค: โดยธรรมชาติแล้วมนุษย์ต้องการเสรีภาพที่ถาวร

ทองธรรมชาติ n natural gold
คำอธิบาย: ธาตุแท้ชนิดหนึ่งเนื้อแน่นมาก สีเหลืองสุกปลั่ง เป็นโลหะมีค่า
หน่วยนับ: บาท
ความหมายเหมือนกับ: ทองแท้ , ทองเนื้อแท้ , ทองนพคุณ , ทองเนื้อเก้า , ทองชมพูนุท , นพคุณเก้าน้ำ
ตัวอย่างประโยค: กำไลนี้ทำจากทองธรรมชาติทั้งวง

ทรัพยากรธรรมชาติ n natural resource
คำอธิบาย: ทรัพย์อันเกิดขึ้นเองหรือมีอยู่ตามธรรมชาติ
ตัวอย่างประโยค: ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศกัมพูชา ยังเกินดุลของการทำลาย

ทองธรรมชาติ n Butea frondosa
คำอธิบาย: ชื่อไม้ต้นขนาดใหญ่ชนิด Butea monosperma Kuntze ในวงศ์ Leguminosae ดอกสีแสด ไม่มีกลิ่น
หน่วยนับ: ต้น
ความหมายเหมือนกับ: ต้นทองกวาว , จาน , ต้นทองธรรมชาติ
ตัวอย่างประโยค: พวกเราร่วมกันปลูกต้นทองธรรมชาติ

ทางธรรมชาติ adj natural
ตัวอย่างประโยค: สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติจะสูญเสียไป เพราะความมักง่ายของคน

กฎธรรมชาติ n natural law
คำอธิบาย: กฎในเรื่องธรรมชาติ
ตัวอย่างประโยค: กฎธรรมชาติเป็นสิ่งที่แน่นอนตายตัวไม่เปลี่ยนแปลง

ฝืนธรรมชาติ v go against nature
คำอธิบาย: ไม่ทำตามธรรมชาติที่ควรเป็นไป
ตัวอย่างประโยค: ผมไม่ชอบเรื่องการนำเทคโนโลยีมาเปลี่ยนแปลงพันธุกรรม ซึ่งมันขัดต่อศีลธรรม ฝืนธรรมชาติ

ก๊าซธรรมชาติ n natural gas
คำอธิบาย: น้ำมันจากดินที่นำมากลั่นเป็น้ำเชื้อเพลิง เป็นน้ำมันดิบที่ประกอบด้วยสารไฮโดรคาร์บอนและสารอินทรีย์อื่นๆ อีกมาก
ความหมายเหมือนกับ: ปิโตรเลียม
ตัวอย่างประโยค: ประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติทั้งป่าแร่ธาตุน้ำมันก๊าซธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์

พลังเหนือธรรมชาติ n supernatural power

ตามธรรมชาติ adv as its nature may be

ต้นทองธรรมชาติ n Butea frondosa
ความหมายเหมือนกับ: ต้นทองกวาว , จานค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top