ธรรมจักษุ

ภาษาอังกฤษ


n spiritual eye
ความหมายเหมือนกับ: ธัมมจักขุ , ตาธรรม , ดวงตาเห็นธรรม
คำที่เกี่ยวข้อง: the eye which sees the Law


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top