ธรรมจักร

ภาษาอังกฤษ


n the Wheel of the Law
ความหมายเหมือนกับ: พระธรรม
ตัวอย่างประโยค: พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจักร