ธรรมจริยา

ภาษาอังกฤษ


n observance of righteousness
คำอธิบาย: การประพฤติเป็นธรรม, การประพฤติถูกธรรม
ความหมายเหมือนกับ: ธรรมจรณะ , ธรรมจรรยา , ธัมมจริยา
คำที่เกี่ยวข้อง: religious life
คำตรงข้าม: อธรรมจริยา
ตัวอย่างประโยค: พระภิกษุรูปนี้ท่านมีธรรมจริยาน่าเลื่อมใส

คำที่มี "ธรรมจริยา" ในคำ


หลักธรรมจริยา n morality
ความหมายเหมือนกับ: หลักคำสอน , หลักธรรมค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top