ธรรมคุณ

ภาษาอังกฤษ


n virtue of dharma
คำอธิบาย: บทแสดงคุณของพระธรรม
หน่วยนับ: เรื่อง
ความหมายเหมือนกับ: ธัมคุณ , คุณของพระธรรม