ธรรมคุณ

ภาษาอังกฤษ


n virtue of dharma
คำอธิบาย: บทแสดงคุณของพระธรรม
หน่วยนับ: เรื่อง
ความหมายเหมือนกับ: ธัมคุณ , คุณของพระธรรม


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top