ธรรมกถึก

ภาษาอังกฤษ


n one who preaches the Law
หน่วยนับ: รูป,คน
ความหมายเหมือนกับ: ผู้แสดงธรรม , ผู้กล่าวธรรม
คำที่เกี่ยวข้อง: the Law-preacher
ตัวอย่างประโยค: พระสงฆ์คณะนี้คือพระธรรมกถึกนี้จะออกไปเผยแพร่พระศาสนาในต่างประเทศ