ธรรมกถา

ภาษาอังกฤษ


n gospel
คำอธิบาย: การกล่าวธรรม, ถ้อยคำที่เป็นธรรม
หน่วยนับ: บท
คำที่เกี่ยวข้อง: sermon , homily , religious discourse