ธรรม

ภาษาอังกฤษ


n doctrine
คำอธิบาย: หลักคำสั่งสอนในศาสนา
ความหมายเหมือนกับ: คำสั่งสอน , คุณความดี , หลักธรรมะ
คำที่เกี่ยวข้อง: Teaching of Buddha , dharma