ธรณีมณฑล

ภาษาอังกฤษ


n globe
หน่วยนับ: ใย
ความหมายเหมือนกับ: ลูกโลก