ธปท.

ภาษาอังกฤษ


n Bank of Thailand
ความหมายเหมือนกับ: ธนาคารแห่งประเทศไทย