ธนาณัติ

ภาษาอังกฤษ


n money order
คำอธิบาย: ตราสารซึ่งที่ทำการไปรษณีย์แห่งหนึ่งสั่งให้ที่ทำการไปรษณีย์อีกแห่งหนึ่งจ่ายเงิน
หน่วยนับ: ฉบับ, ใบ
ตัวอย่างประโยค: เขาส่งธนาณัติพันบาทไปให้ลูกที่ต่างจังหวัด