ธนาคารโลก

ภาษาอังกฤษ


n World Bank
คำอธิบาย: ธนาคารระหว่างประเทศ เพื่อช่วยประเทศสมาชิกฟื้นฟูและพัฒนาประเทศ
หน่วยนับ: แห่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: International Bank for Reconstruction and Development
ตัวอย่างประโยค: ธนาคารโลกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1944