ธนาคารแห่งประเทศไทย

ภาษาอังกฤษ


n Bank of Thailand
คำอธิบาย: หน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจธนาคารและการเงิน
หน่วยนับ: แห่ง
ความหมายเหมือนกับ: ธนาคารชาติ
ตัวอย่างประโยค: ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นธนาคารของชาติ