ธนาคารพาณิชย์

ภาษาอังกฤษ


n commercial bank
คำอธิบาย: ธนาคารที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประเภทรับฝากเงินที่ต้องจ่ายคืน เมื่อทวงถามหรือเมื่อสิ้นระยะเวลาที่กำหนดไว้ และใช้ประโยชน์เงินนั้นในทางหนึ่งหรือหลายทาง เช่น ให้สินเชื่อ ซื้อขายตั๋วแลกเงินหรือตราสารเปลี่ยนมืออื่นใด ซื้อขายเงินปริวรรตต่างประเทศ
หน่วยนับ: แห่ง
ตัวอย่างประโยค: ธนาคารพาณิชย์ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้อีก 1 เปอร์เซ็นต์