ธนาคารชาติ

ภาษาอังกฤษ


n national bank
หน่วยนับ: ธนาคาร
ตัวอย่างประโยค: ธนาคารชาติให้ขึ้นดอกเบี้ย แต่ไม่มีการดำเนินการตั้งแต่ปลายปี 2532