ธนาคารกลาง

ภาษาอังกฤษ


n central bank
หน่วยนับ: ธนาคาร
ตัวอย่างประโยค: นายกรัฐมนตรียินดีที่จะให้เริ่มดำเนินการจัดตั้งธนาคารกลางแห่งยุโรป นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2537