ธนาคาร

ภาษาอังกฤษ


n bank
คำอธิบาย: นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด ที่ใช้ชื่อหรือคำแสดงชื่อว่า ธนาคาร ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเงินและธุรกิจหลักทรัพย์
หน่วยนับ: แห่ง
ความหมายเหมือนกับ: แบงค์