ธงเยาวราชน้อย

ภาษาอังกฤษ


n crown prince´s flag
คำอธิบาย: ธงสำหรับองค์สมเด็จพระยุพราช
หน่วยนับ: ผืน