ธงชาติ

ภาษาอังกฤษ


n national flag
หน่วยนับ: ผืน