ท้วง

ภาษาอังกฤษ


v object
คำอธิบาย: พูดเป็นทำนองไม่เห็นด้วย
ความหมายเหมือนกับ: ท้วงติง , ทัดทาน , คัดค้าน , แย้ง , ติง
คำที่เกี่ยวข้อง: protest against , oppose , argue against , criticize , remonstrate , expostulate
คำตรงข้าม: สนับสนุน , เห็นด้วย
ตัวอย่างประโยค: พ่อท้วงลูกเรื่องการออกไปเที่ยวนอกบ้าน