ทุจริต

ภาษาอังกฤษ


v cheat
ความหมายเหมือนกับ: โกง , คดโกง , ฉ้อฉล , ยักยอก
คำที่เกี่ยวข้อง: betray , corrupt
adj dishonest
ความหมายเหมือนกับ: ไม่ซื่อตรง , มีเล่ห์เหลี่ยม , ไม่ซื่อสัตย์
คำที่เกี่ยวข้อง: crooked , underhanded , venal , fraudulent
คำตรงข้าม: สุจริต , ซื่อสัตย์

คำที่มี "ทุจริต" ในคำ


สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในวงราชการ n Office of the Commission of Counter-Corruption
ตัวอย่างประโยค: รัฐมนตรีอภิสิทธิ์ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในวงราชการ

ความทุจริต n dishonesty
ความหมายเหมือนกับ: การคดโกง , การฉ้อฉล
คำตรงข้าม: ความสุจริต , ความซื่อสัตย์
ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลกำลังถอนรากความทุจริตในวงราชการ

สำนักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ n Office of the National Counter Corruption Commission

เงินทุจริต n money earned from illegal business
คำตรงข้าม: เงินเย็น

คนทุจริต n social evil doer
ความหมายเหมือนกับ: คนจัญไร , คนอัปรีย์ , คนพาล , คนเลว , อันธพาล

คนทุจริต n social evil doer
ความหมายเหมือนกับ: คนจัญไร , คนอัปรีย์ , คนพาล , คนเลว , อันธพาลค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top