ที่อยู่

ภาษาอังกฤษ


n source
ความหมายเหมือนกับ: ถิ่น , ที่
n centre
ความหมายเหมือนกับ: ถิ่น , บริเวณ , ศูนย์รวม , แห่ง , ที่
คำที่เกี่ยวข้อง: location , spot , area , venue , position , place
n habitat
ความหมายเหมือนกับ: ที่พัก
คำที่เกี่ยวข้อง: natural environment
n house
ความหมายเหมือนกับ: เรือน , บ้าน
คำที่เกี่ยวข้อง: abode , residence , dwelling place , home
n habitation
ความหมายเหมือนกับ: ที่อาศัย , ที่อยู่อาศัย
n dwelling
คำที่เกี่ยวข้อง: residence , house , home
n area
ความหมายเหมือนกับ: ที่ , แดน
คำที่เกี่ยวข้อง: region , part
n residence
ความหมายเหมือนกับ: บ้าน , เรือน , เคหสถาน , ที่อาศัย , ที่พัก , จวน , พระราชวัง , ตำหนัก
คำที่เกี่ยวข้อง: dwelling , official residence
n residence
ความหมายเหมือนกับ: ที่พัก , บ้าน
คำที่เกี่ยวข้อง: dwelling house , house , home
n home
ความหมายเหมือนกับ: บ้าน , ที่พัก , อาคารบ้านเรือน
คำที่เกี่ยวข้อง: house , habitation
n location
ความหมายเหมือนกับ: ตำแหน่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: place
n location
ความหมายเหมือนกับ: ตำแหน่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: place
n mansion
ความหมายเหมือนกับ: บ้าน , นิวาสสถาน , เรือน
คำที่เกี่ยวข้อง: residence , villa , home , fine house
n a place of worship
ความหมายเหมือนกับ: ที่ประทับ
n residence
ความหมายเหมือนกับ: ที่อาศัยถาวร
คำที่เกี่ยวข้อง: domicile , dwelling place , home
n habitat
ความหมายเหมือนกับ: ที่อาศัย , ถิ่นที่อยู่
คำที่เกี่ยวข้อง: residence