ทำชั่ว

ภาษาอังกฤษ


v do evil
ความหมายเหมือนกับ: ทำเลว , ทำผิด , ทำบาป , กระทำผิด , ประพฤติชั่ว
คำที่เกี่ยวข้อง: commit a sin
คำตรงข้าม: ทำดี
ตัวอย่างประโยค: ใครทำดีจะได้ไปสวรรค์ ใครทำชั่วจะได้ลงนรก

คำที่มี "ทำชั่ว" ในคำ


การทำชั่ว n perpetration (a sin)
ความหมายเหมือนกับ: การประพฤติชั่ว
คำตรงข้าม: การทำบุญ

การทำชั่ว n making a mistake
ความหมายเหมือนกับ: การกระทำผิด , การทำบาปค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top