ทำกรรม

ภาษาอังกฤษ


v commit
คำอธิบาย: ทำสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นโทษ
ความหมายเหมือนกับ: ทำกรรมทำเวร , ทำเวรทำกรรม
คำที่เกี่ยวข้อง: cause trouble
ตัวอย่างประโยค: มนุษย์มีกรรมเป็นของตนเอง หากทำกรรมอันใดไว้ก็จักได้รับผลกรรมนั้น

คำที่มี "ทำกรรม" ในคำ


ทำกรรมทำเวร v sin
คำอธิบาย: ทำสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นโทษ
ความหมายเหมือนกับ: ทำบาปทำกรรม , ทำเวรทำกรรม
ตัวอย่างประโยค: ผมคงจะได้ทำกรรมทำเวรไว้มากในชาติก่อนถึงได้ลำบากในชาตินี้

ทำเวรทำกรรม v sin
คำอธิบาย: ทำสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นโทษ
ความหมายเหมือนกับ: ทำบาปทำกรรม , ทำกรรมทำเวร
ตัวอย่างประโยค: เขาทำเวรทำกรรมกับเธอไว้มาก

ทำบาปทำกรรม v sin
คำอธิบาย: กระทำความชั่ว, ประพฤติชั่ว
ความหมายเหมือนกับ: ทำบาป , ทำกรรม
คำตรงข้าม: ทำความดี
ตัวอย่างประโยค: ในพุทธศาสนาผู้ใดประกอบกรรมทำบาปทำกรรมก็จะได้รับโทษตามกรรมที่ทำไว้ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top