ทาน

ภาษาอังกฤษ


n alms
คำอธิบาย: สิ่งที่ให้แก่ผู้อื่นโดยไม่มีสิ่งตอบแทน
ความหมายเหมือนกับ: การให้ , การบริจาค , การแจก
คำที่เกี่ยวข้อง: gift , donation , charity
ตัวอย่างประโยค: การให้ทานไม่เคยทำให้ใครจน
v eat
ความหมายเหมือนกับ: รับประทาน , กิน , รับทาน , ฉัน , แดก , เสวย
ตัวอย่างประโยค: สันติเข้าไปในภัตตาคาร และสั่งอาหารทาน
v check up
คำอธิบาย: สอบหนังสือให้ตรงกับต้นฉบับ
ความหมายเหมือนกับ: สอบ , ตรวจ , ใคร่ครวญ , ตรวจสอบ , ตรวจทาน , ทบทวน
คำที่เกี่ยวข้อง: re-read
ตัวอย่างประโยค: เมื่อพิมพ์งานเสร็จแล้วก็ควรทานให้เรียบร้อย ก่อนจะส่งอาจารย์
v resist
คำอธิบาย: ยันหรือรับไว้
ความหมายเหมือนกับ: ต้านทาน , ต้าน , ขัดขวาง , ห้าม , ทานไว้ , ต่อต้าน , คัดค้าน , ทัดทาน , ขัดขวาง
คำที่เกี่ยวข้อง: oppose
ตัวอย่างประโยค: พรรคการเมืองบางพรรคไม่อาจทานประชามติของประชาชนได้