ทักท้วง

ภาษาอังกฤษ


v protest
คำอธิบาย: กล่าวหรือแสดงออกเป็นทำนองว่ายังไม่เห็นด้วย
ความหมายเหมือนกับ: ทัดทาน , คัดค้าน , ท้วง , ต้านไว้ , แย้ง , ท้วงติง
คำที่เกี่ยวข้อง: protest , remonstrate with , advise against , object to , oppose , admonish
คำตรงข้าม: เห็นด้วย , สนับสนุน
ตัวอย่างประโยค: ในการประชุม มีสมาชิกบางคนทักท้วงข้อเสนอเรื่องการสร้างโรงงาน