ถ.พ.

ภาษาอังกฤษ


n specific gravity
คำอธิบาย: อัตราส่วนของน้ำหนักของเทหวัตถุกับน้ำหนักของสารมาตรฐานที่มีปริมาตร เท่ากับเทหวัตถุนั้น โดยทั่วไปใช้น้ำบริสุทธิ์ที่อุณหภูมิ 4 ํ ซ. เป็นสารมาตรฐาน
ความหมายเหมือนกับ: ความถ่วงจำเพาะ