ถ้าเช่นนั้น

ภาษาอังกฤษ


conj in case that
คำอธิบาย: คำที่ใช้อ้างถึงข้อความที่กล่าวไปแล้ว และระบุว่าเป็นเงื่อนไขที่จะทำให้มีผลต่อไป
ความหมายเหมือนกับ: ถ้าอย่างนั้น , ถ้างั้น
คำที่เกี่ยวข้อง: in that case
ตัวอย่างประโยค: เธอไม่ควรขาดเรียนเช้านี้ ถ้าเช่นนั้นเธอจะเรียนไม่ทันเพื่อน