ถ้อยแถลง

ภาษาอังกฤษ


n statement
คำอธิบาย: คำอธิบายเป็นทางการ
ความหมายเหมือนกับ: คำชี้แจง , คำประกาศ
คำที่เกี่ยวข้อง: argument , summation , declaration , pamphlet , contents , text
ตัวอย่างประโยค: ถ้อยแถลงของเขาทำให้ผมเห็นสัจจะของความเป็นมนุษย์