ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน

ภาษาอังกฤษ


v mutually depend on each other
ความหมายเหมือนกับ: พึ่งพาอาศัยกัน