ถ้อยคำสำนวน

ภาษาอังกฤษ


n idiomatic wording
คำอธิบาย: ถ้อยคำที่เรียบเรียงสละสลวย
ความหมายเหมือนกับ: สำนวนโวหาร
คำที่เกี่ยวข้อง: idiom
ตัวอย่างประโยค: หนังสือของเขาเต็มไปด้วยถ้อยคำสำนวนแบบกวี