ถ้วนทั่ว

ภาษาอังกฤษ


adv thoroughly
ความหมายเหมือนกับ: ครอบคลุม , กว้างขวาง , ทั่วถึง , ทั้งหมด
adv throughout
ความหมายเหมือนกับ: ครอบคลุม , ตลอด , กว้างขวาง , ทั่วไป
คำที่เกี่ยวข้อง: thoroughly , all over