ถ่ายเอกสาร

ภาษาอังกฤษ


v copy
คำอธิบาย: จำลองเอกสาร
ความหมายเหมือนกับ: ทำสำเนา
คำที่เกี่ยวข้อง: make a copy
ตัวอย่างประโยค: เลขานุการส่วนมากจะเสียเวลาในการพิมพ์งานต่างๆ จัดแฟ้ม ถ่ายเอกสาร รับโทรศัพท์ จัดตารางการประชุม รับส่งจดหมาย เป็นต้น

คำที่มี "ถ่ายเอกสาร" ในคำ


เครื่องถ่ายเอกสาร n photocopier
คำอธิบาย: เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดหนึ่ง ทำงานด้วยวิธีการเครื่องการถ่ายภาพ เพื่อทำสำเนาเอกสารหรือรูปภาพอย่างรวดเร็ว
หน่วยนับ: เครื่อง
ตัวอย่างประโยค: เขาซื้อเครื่องถ่ายเอกสารชนิดความเร็ว 30 แผ่นต่อวินาที จำนวน 1 เครื่องค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top