ถ่ายทอดวิชา

ภาษาอังกฤษ


v pass on knowledge
คำอธิบาย: นำความรู้ที่ได้จากการเล่าเรียนหรือฝึกฝนไปสั่งสอนต่อให้ผู้อื่น
ความหมายเหมือนกับ: ถ่ายทอดความรู้
คำที่เกี่ยวข้อง: teach
ตัวอย่างประโยค: เขานำความรู้จากการทำเข่ง มาประยุกต์สานสุ่มไก่ และถ่ายทอดวิชาความรู้ให้ลูกหลาน
v pass on knowledge
คำอธิบาย: นำความรู้ที่ได้จากการเล่าเรียนหรือฝึกฝนไปสั่งสอนต่อให้ผู้อื่น
ความหมายเหมือนกับ: ถ่ายทอดความรู้
คำที่เกี่ยวข้อง: teach
ตัวอย่างประโยค: เขานำความรู้จากการทำเข่ง มาประยุกต์สานสุ่มไก่ และถ่ายทอดวิชาความรู้ให้ลูกหลาน
v pass on knowledge
คำอธิบาย: นำความรู้ที่ได้จากการเล่าเรียนหรือฝึกฝนไปสั่งสอนต่อให้ผู้อื่น
ความหมายเหมือนกับ: ถ่ายทอดความรู้
คำที่เกี่ยวข้อง: teach
ตัวอย่างประโยค: เขานำความรู้จากการทำเข่ง มาประยุกต์สานสุ่มไก่ และถ่ายทอดวิชาความรู้ให้ลูกหลาน