ถ่ายความหมาย

ภาษาอังกฤษ


v convey
คำอธิบาย: ทำให้เข้าใจความหมายจากภาษาหนึ่งมาเป็นอีกภาษาหนึ่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: communicate , disclose , tell , reveal
ตัวอย่างประโยค: ฉันว่าเขาถ่ายความหมายคำพูดของตัวละครได้ดีทีเดียว