ถ่านหิน

ภาษาอังกฤษ


n coal
คำอธิบาย: ถ่านธรรมชาติ มีลักษณะแข็งอย่างหิน เกิดจากการแปรสภาพของพืชและต้นไม้ที่ทับถมกันมาเป็นเวลานานมาก
หน่วยนับ: ก้อน
ตัวอย่างประโยค: เหมืองถ่านหินมีอยู่มากทางภาคใต้