ถ่อมตัว

ภาษาอังกฤษ


v humble
คำอธิบาย: แสดงฐานะหรือความรู้ความสามารถต่ำกว่าที่เป็นจริง
ความหมายเหมือนกับ: นอบน้อม , ถ่อมตน
คำที่เกี่ยวข้อง: be modest
ตัวอย่างประโยค: พระเยซูทรงสอนให้คนตั้งอยู่ในความอดทน รู้จักถ่อมตัว เจียมตัว