ถ่อมตน

ภาษาอังกฤษ


v be modest
ความหมายเหมือนกับ: ถ่อมตัว , อ่อนน้อมถ่อมตัว , นอบน้อมถ่อมตน
คำที่เกี่ยวข้อง: be humble , act modestly , act humbly
ตัวอย่างประโยค: หลวงพ่อท่านปฏิบัติตนอย่างเรียบง่าย รักสันโดษ ชอบถ่อมตนและเคร่งครัดในพระธรรมวินัย