ถ่อม

ภาษาอังกฤษ


v lower
คำอธิบาย: ทำให้ต่ำลง
ความหมายเหมือนกับ: ต่ำลง , ค้อมลง
คำที่เกี่ยวข้อง: bow
ตัวอย่างประโยค: เขาถ่อมหลังเวลาเดินผ่านหน้าผู้ใหญ่

คำที่มี "ถ่อม" ในคำ


ถ่อมตน v be modest
ความหมายเหมือนกับ: ถ่อมตัว , อ่อนน้อมถ่อมตัว , นอบน้อมถ่อมตน
ตัวอย่างประโยค: หลวงพ่อท่านปฏิบัติตนอย่างเรียบง่าย รักสันโดษ ชอบถ่อมตนและเคร่งครัดในพระธรรมวินัย

ถ่อมตัว v humble
คำอธิบาย: แสดงฐานะหรือความรู้ความสามารถต่ำกว่าที่เป็นจริง
ความหมายเหมือนกับ: นอบน้อม , ถ่อมตน
ตัวอย่างประโยค: พระเยซูทรงสอนให้คนตั้งอยู่ในความอดทน รู้จักถ่อมตัว เจียมตัว

อ่อนน้อมถ่อมตัว v be modest
ความหมายเหมือนกับ: ถ่อมตัว , นอบน้อมถ่อมตน

นอบน้อมถ่อมตน v be modest
ความหมายเหมือนกับ: ถ่อมตัว , อ่อนน้อมถ่อมตัวค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top