ถ่องแท้

ภาษาอังกฤษ


adv truly
ความหมายเหมือนกับ: แจ่มแจ้ง , ชัดเจน , แน่นอน
คำที่เกี่ยวข้อง: clearly
ตัวอย่างประโยค: ความจริงแล้วเราจะไม่สามารถเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ได้ถ่องแท้

คำที่มี "ถ่องแท้" ในคำ


อย่างถ่องแท้ adv clearly
ความหมายเหมือนกับ: อย่างครบถ้วน , อย่างแท้จริง
คำตรงข้าม: อย่างคร่าวๆ
ตัวอย่างประโยค: บางคนยังไม่เข้าใจเรื่องโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องอย่างถ่องแท้ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top