ถ่องแท้

ภาษาอังกฤษ


adv truly
ความหมายเหมือนกับ: แจ่มแจ้ง , ชัดเจน , แน่นอน
คำที่เกี่ยวข้อง: clearly
ตัวอย่างประโยค: ความจริงแล้วเราจะไม่สามารถเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ได้ถ่องแท้