ถ่องแถว

ภาษาอังกฤษ


n row
คำอธิบาย: แนวอันแลชัดและเป็นระเบียบ
ความหมายเหมือนกับ: แนว , แถว
คำตรงข้าม: สะเปะสะปะ
ตัวอย่างประโยค: เขาปลูกต้นไม้ให้เป็นถ่องแถวตามแนวกำแพง