ถ่วงดุล

ภาษาอังกฤษ


v balance
คำอธิบาย: ทำให้หนักเท่ากัน
คำที่เกี่ยวข้อง: offset , scale , take an equilibrium
ตัวอย่างประโยค: จอมพลป.พิบูลสงครามได้ก่อตั้งสหบาลกรรมกรไทยขึ้น เพื่อถ่วงดุลอำนาจของสหอาชีวะกรรมกรแห่งประเทศไทย