ถ่ม

ภาษาอังกฤษ


v spit
คำอธิบาย: ทำให้น้ำลายหรือสิ่งอื่นๆ ออกจากปากโดยแรง
ความหมายเหมือนกับ: ถุย , ขาก
คำที่เกี่ยวข้อง: expectorate , eject saliva from the mouth
ตัวอย่างประโยค: เขาถ่มเมล็ดน้อยหน่าลงพื้นจนเลอะเทอะไปหมด