ถูกวิธี

ภาษาอังกฤษ


adv in a correct way
ความหมายเหมือนกับ: ถูกทาง
คำที่เกี่ยวข้อง: methodically
ตัวอย่างประโยค: เนื้อเพลงนี้สอนให้เด็กๆ แปรงฟันอย่างถูกวิธี