ถูกต้อง

ภาษาอังกฤษ


v be correct
ความหมายเหมือนกับ: ถูก , ชอบ , ควร
คำที่เกี่ยวข้อง: be right , be accurate
ตัวอย่างประโยค: เมื่อเรามีความคิดอันหนึ่ง เราจะยังไม่รู้ว่าความคิดของเราถูกต้องหรือไม่
v right
คำอธิบาย: ไม่ผิด
ความหมายเหมือนกับ: ถูก
คำที่เกี่ยวข้อง: rectify , remedy
ตัวอย่างประโยค: เด็กๆ ทำการบ้านถูกต้องทุกข้อ