ถูกกฎ

ภาษาอังกฤษ


v comply with the rules / regulations