ถุงนอน

ภาษาอังกฤษ


n sleeping bag
ตัวอย่างประโยค: ทุกคนต่างหยิบข้าวของที่จำเป็น เช่น ผ้าห่ม หมอน หรือถุงนอน เพื่อเดินทางเข้าหมู่บ้านสวน