ถือเป็น

ภาษาอังกฤษ


v regard
ความหมายเหมือนกับ: นับว่าเป็น
ตัวอย่างประโยค: สิ่งที่เป็นอันดับถือเป็นมโนทัศน์หนึ่ง