ถือศาสนา

ภาษาอังกฤษ


v believe in
คำอธิบาย: นับถือศาสนา
คำที่เกี่ยวข้อง: hold beliefs of a religion , profess a religion , affirm faith in a religion
ตัวอย่างประโยค: คนไทยถือศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ