ถือวิสาสะ

ภาษาอังกฤษ


v make bold
คำอธิบาย: ทำไปเองโดยถือว่าคุ้นเคย
คำที่เกี่ยวข้อง: venture , take the liberty
ตัวอย่างประโยค: เขากลับถือวิสาสะเข้าไปนอนในห้องราวว่าเป็นเจ้าของห้อง